Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van SOS-Kinderdorpen Nederland, zoals hieronder gedefinieerd.

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig om ervoor te zorgen dat u zich bewust bent van uw rechten en plichten tijdens het gebruik van de website. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de website.

Artikel 1 - Definities

Account: De persoonlijke pagina is toegankelijk via de website door het invoeren van de inloggegevens, waarbij de gebruiker een sponsoractie kan beginnen en zijn actie en het profiel kan bekijken;

Campagne: Een campagne voor SOS Kinderdorpen, geïnitieerd door een gebruiker op de website om voor het goede doel activiteiten te starten waarbij als tegenprestatie donaties worden gevraagd. De gebruikers kunnen een sponsoractie beginnen;

Donatie: De betaling die de gebruiker maakt direct aan een campagne, of aan een eigen ​​sponsoractie;

Sponsoractie: Een sponsoractie, gestart door een gebruiker op de website via zijn account voor een bepaalde campagne, waaraan andere gebruikers en / of derden donaties kunnen geven via de website of rechtstreeks aan de gebruiker die de sponsoractie heeft geïnitieerd, waarvan het eindbedrag zal worden gedoneerd aan SOS Kinderdorpen;

Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en intellectuele-eigendomsrechten;

Log-in gegevens: e-mailadres en wachtwoord van de gebruiker die de toegang tot het account geven;

Privacy Policy: De Privacy Policy van SOS Kinderdorpen;

SOS Kinderdorpen: SOS-Kinderdorpen Nederland maakt deel uit van SOS Kinderdorpen Internationaal. Zij is gevestigd Maassluisstraat 2 in (1062GD) Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197577;

Voorwaarden: Deze voorwaarden van SOS Kinderdorpen;

Transactie Systeem: Het transactie systeem op de website is beschikking gesteld door Buckaroo B.V. en stelt gebruikers in staat om donaties te maken;

Gebruiker: de natuurlijke persoon die, al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bezoekt de website, start een sponsoractie en / of maakt donaties;

Website: De website van SOS Kinderdorpen, met inbegrip van alle pagina's, is toegankelijk via www.soskinderdorpen.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Gebruiker of derden, op alle overeenkomsten tussen SOS Kinderdorpen en de gebruiker en het gebruik door de gebruiker van de website, met inbegrip van de registratie van een account, het starten van een sponsoractie en / of het maken van donaties.

2.2 De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en / of aangevuld op elk moment door SOS Kinderdorpen. De meest up-to-date Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op de website en zal onder de aandacht van de gebruiker worden gebracht. Door verder gebruik van de Website na de vernieuwde Algemene Voorwaarden zijn deze van toepassing en de gebruiker aanvaardt onherroepelijk de vernieuwde Algemene Voorwaarden. SOS Kinderdorpen raadt gebruikers aan regelmatig herziening van de Algemene Voorwaarden te lezen. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de vernieuwde Algemene Voorwaarden, is zijn enige optie om het gebruik van de website te staken en zijn Account te beëindigen.

2.3 Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of ongeldig is, wordt geheel of gedeeltelijk om welke andere reden dan ook, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Na de aankondiging, zullen we onmiddellijk wijzigen of verwijderen met betrekking tot vernietigbare of ongeldige bepaling (en)

Artikel 3 - Website

3.1 De website biedt een platform waar Campagnes ter beschikking worden gesteld voor gebruikers om direct Donaties te maken en / of om een ​​sponsoractie te starten om donaties in te zamelen voor die campagne, met inachtneming van de uit te voeren werkzaamheden door SOS Kinderdorpen, zoals gespecificeerd in de campagne. In dit verband kan de gebruiker een account te registreren en volg het proces voor een sponsoractie en / of Donatie op de Website.

3.2 Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de website en in het bijzonder het (gebruik van) de Transactie Systeem door de gebruiker met betrekking tot donaties. Deze voorwaarden zijn op de website beschikbaar gesteld.

3.3 SOS Kinderdorpen zal, naar beste vermogen, ervoor zorgen dat de Website in overeenstemming  is met deze Algemene Voorwaarden, maar de gebruiker erkent dat de website alleen de functionaliteiten bevat die hij vindt op het moment van gebruik ( "as is" basis). SOS Kinderdorpen zorgt voor de website op basis van een inspanningsverplichting. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, SOS Kinderdorpen geeft geen garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van de beschikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, veiligheid, integriteit of juistheid van de website.

3.4 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de aankoop en / of de goede werking van de infrastructuur die nodig is om de website te gebruiken. SOS Kinderdorpen is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecom faciliteiten, waaronder internet.

Artikel 4 - Account

4.1 Gebruiker kan een account aanmaken, door het volgen van het registratieproces op de Website. Een account is vereist als de gebruiker een sponsoractie wil  starten. De account biedt de gebruiker een persoonlijke omgeving waar de gebruiker informatie kan vinden over de te werven fondsen en kan zijn profiel bekijken.

4.2 De Gebruiker garandeert dat alle informatie die (persoons) gebonden is, up-to-date, correct en volledig zijn. Als de (persoons) gegevens van de gebruiker op enig moment niet meer up-to-date, correct of volledig is, kan SOS Kinderdorpen de gebruiker vragen deze aan te passen. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om een ​​account te registreren op naam van iemand anders.

4.3 Tijdens de registratie, moet de gebruiker inloggegevens leveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van de inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, moet de gebruiker SOS Kinderdorpen van deze onverwijld, op de hoogte stellen zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verplichting om effectieve direct actie ondernemen, zoals het wijzigen van zijn inloggegevens.

4.4 De Gebruiker aanvaardt en erkent dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de website door derden via de account van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart SOS Kinderdorpen tegen alle schade en kosten die voortvloeien uit en / of in verband met de toegang tot of het gebruik van de website door derden via de account van de gebruiker.

4.5 De ​​gebruiker kan ook een account maken door met behulp van zijn Facebook-account te registreren. Het gebruik van een Facebook-account voor de toegang tot of het gebruik van de website is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. SOS Kinderdorpen is niet verantwoordelijk met betrekking tot de beschikbaarheid en de goede werking van Facebook, noch voor de goede werking van het verband tussen de website en Facebook. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om in te loggen op de website en / of een account met behulp van de Facebook-account van een andere gebruiker, persoon of bedrijf te creëren.

4.6 SOS Kinderdorpen kan te allen tijde functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen aan de website maken, en (tijdelijk of permanent) uit dienst nemen, het gebruik van te beperken of accounts te beëindigen, zonder dat ze onderworpen worden aan de gebruiker.

Artikel 5 - Donatie en fondsen te werven

5.1 Via de website kan een gebruiker direct geld doneren aan campagnes voor SOS Kinderdorpen via een betaling, of via een ​​sponsoractie waarvan het uiteindelijke bedrag aan SOS Kinderdorpen via de campagne zal worden gedoneerd.

5.2 De gebruiker kan een directe donatie aan een campagne door, door het invullen van de donatie formulieren, met inbegrip van het Transactie Systeem, beschikbaar op de website. Een campagne kan bestaan uit verschillende acties waar de gebruiker uit kan kiezen. Het is ook mogelijk om verschillende acties te combineren.

5.3 In haar account, kan een gebruiker fondsen werven voor een campagne of sponsoractie, waar Donaties aan kunnen worden gemaakt, zoals gespecificeerd in de specifieke sponsoractie. Gebruiker garandeert dat hij de tegenprestatie zal uitvoeren naar zijn beste vermogen en in overeenstemming met de specificaties zoals vermeld in de sponsoractie. De gebruiker kan een streefbedrag noemen wat hij als doel heeft om te werven.

5.4 Gebruikers en derden kunnen een donatie te doen in de vorm van een vooraf bepaalde donatie  voor de Sponsoractie via de website, of direct een donatie aan de gebruiker. In het geval dat een gebruiker een donatie direct ontvangt, garandeert Gebruiker dat hij het exacte bedrag ontvangen in haar sponsoractie via zijn account zal storten.

5.5 Donaties zijn gemaakt in euro’s. De Donatie wordt uitgevoerd door het Transactie Systeem, dat het mogelijk maakt voor verschillende betaalmethoden, inclusief creditcard of iDeal. De donaties worden door SOS Kinderdorpen ten behoeve van een campagne en / of acties ontvangen. Na ontvangst door SOS Kinderdorpen, is de Donatie voltooid, onveranderlijk en zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 6 - Gebruik van de Website

6.1 Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om:

 • gebruik te maken van de website op een manier die in strijd is met het doel en de moraal van de Website;
 • gebruik te maken van de website voor eigen persoonlijk gewin, voor het persoonlijk gewin van de anders dan in overeenstemming met het doel van de website derden en zoals gespecificeerd in een campagne, sponsoractie of door SOS Kinderdorpen, of op enige andere wijze in strijd is met 'best practices' en algemene manier van goed gedrag voor (donatie in de loop van) het goede doel;
 • gebruik maken van de website op een wijze die discriminerend is ten aanzien van ras, religie, geslacht, cultuur of erfenis of die anderszins beledigend, of die oproept tot geweld tegen en / of lastigvallen van anderen;
 • gebruik te maken van de website op een manier die onjuist  en / of misleidend zijn, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het aannemen van een valse identiteit en / of het maken van de onjuiste suggestie dat de Gebruiker op enigerlei wijze commercieel in verband met SOS Kinderdorpen of haar licentiegevers ;
 • gebruik te maken van de website met een (mobiel) apparaat dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software bevat die de website kan beschadigen, uitschakelen of de website kan verwijderen of ontoegankelijk kan maken;
 • in strijd met de Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige toepasselijke wetten en / of regelgeving;
 • inbreuk maken op de rechten van SOS Kinderdorpen, Gebruikers en / of derden, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - intellectuele-eigendomsrechten en de rechten die betrekking hebben op de bescherming van de privacy;
 • schadelijk zijn voor de belangen en de reputatie van SOS Kinderdorpen;
 • derden inschakelen voor één van de bovengenoemde handelingen te verrichten.

6.2 Indien SOS Kinderdorpen weet of vermoedt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6.1 of anderszins in strijd met de Algemene Voorwaarden, zal SOS Kinderdorpen het recht hebben om instructies te geven wat er moet worden aangepast. SOS Kinderdorpen heeft ook het recht om de toegang tot de account en / of de Website (al dan niet tijdelijk) op te schorten en te wijzigen of verwijderen van een sponsoractie.

Artikel 7 Privacy

7.1 Bij een bezoek aan de website en het maken en gebruiken van een account, het starten van een sponsoractie en het maken van een donatie, kan SOS Kinderdorpen persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in de Privacy Policy bepalingen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 8- Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, met inbegrip van de informatie die via de website, zoals teksten, look-and-feel, sjablonen, video-, audio- fotomateriaal, zijn in handen van SOS Kinderdorpen of haar licentiegevers.

8.2 Op basis van wat is deze Voorwaarden is bepaald, zal SOS Kinderdorpen de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijde, niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de website toekennen, voor zover is nodig zijn voor het niet-commercieel gebruik van de website.

8.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de gebruiker. De gebruiker zal zich onthouden van elke handeling die de intellectuele eigendomsrechten van SOS Kinderdorpen of haar licentiegevers, met inbegrip van inbreuk - maar niet uitsluitend - de registratie van domeinnamen, merken of Google Adwords die identiek of soortgelijk zijn aan een object zijn om die SOS Kinderdorpen of haar licentiehouders intellectuele eigendomsrechten heeft, evenals de reproductie, aanpassing, reverse engineering of het publiceren van de website, voor andere doeleinden dan die in de algemene voorwaarden vermeld, tenzij toegestaan ​​op grond van toepasselijk dwingend recht

8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om gegevens met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of meldingen of verklaringen aan te passen.

8.5 Alle intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker met betrekking tot de inhoud die ter beschikking zijn gesteld door gebruiker via zijn account, in een sponsoractie en / of op een andere manier tijdens het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, informatie, video, audio - foto-materiaal, zal in de eigendom van de gebruiker blijven. Door het gebruik van de website, verleeend Gebruiker aan SOS Kinderdorpen een royalty-vrije, onbezwaarde, niet-exclusieve licentie voor het gebruik en het reproduceren van de bovengenoemde inhoud, voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de Website en / of voor commerciële doeleinden is.

Artikel 9 - Duur en beëindiging

9.1 De gebruiker is te allen tijde het recht om het gebruik van de website te staken en zijn Account te ( "opzeggen") beëindigen.

9.2 Indien er redenen zijn om dit te doen, kan zonder verdere kennisgeving,  SOS Kinderdorpen zich het recht behouden de rekening van de gebruiker te beëindigen (tijdelijk of permanent) of Content te verwijderen, in het bijzonder in, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de gebruiker, volgens de mening van SOS Kinderdorpen, een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, zonder afbreuk te doen aan het recht van SOS Kinderdorpen om verdere juridische stappen te ondernemen en / of haar recht op schadevergoeding te nemen.

9.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik maken van de website, vindt er geen restitutie plaats van wat SOS Kinderdorpen al heeft geleverd en / of uitgevoerd en de gebruiker heeft betaald, inclusief eventuele Donaties die zijn gemaakt door de Gebruiker.

9.4 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen de SOS Kinderdorpen en Gebruiker voor het gebruik van de website, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de gebruiker om het account te gebruiken en de toegang tot het account wordt geweigerd. Bij beëindiging om welke reden dan ook, zal SOS Kinderdorpen het Gebruikers account verwijderen. Echter, SOS Kinderdorpen blijft het recht om de persoonlijke informatie die door de gebruiker in overeenstemming met het privacybeleid en de inhoud in overeenstemming met artikel 8.5 gebruiken.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 SOS Kinderdorpen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de website, een onrechtmatige daad, of enige andere oorzaak, voor zover in het kader van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien SOS Kinderdorpen onderhevig is aan gebruikers voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade tot een absoluut maximum van EUR 50, - per gebeurtenis (een opeenvolging van gebeurtenissen zal worden beschouwd als één gebeurtenis).

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • schade aan eigendommen, maar deze schade wordt niet vergoed in het geval van ontbinding;
 • redelijke kosten ter voorkoming van directe schade die zou kunnen worden verwacht om de schade bij het evenement te beperken;
 • redelijke kosten lopende de oorzaak van de schade.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van SOS Kinderdorpen voor andere doeleinden dan directe schade schade ( "indirecte schade") als bedoeld in artikel 10.3, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en / of beschadiging van gegevens, verlies in verband met claims, materialen , diensten en / of software van derden, verlies van winst en verlies van omzet, is uitgesloten.

10.5 De ​​beperkingen en uitsluitingen van de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde aansprakelijkheid voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOS Kinderdorpen of diens leidinggevenden ( "eigen handelen") vervallen.

10.6 Het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds afhankelijk van de gebruiker en spoedige schriftelijke rapportage van de schade aan SOS Kinderdorpen. Iedere vordering tot schadevergoeding ten opzichte van SOS Kinderdorpen zullen worden geannuleerd door het verstrijken van twaalf (12) maanden nadat de eerste schade is ontstaan.

Artikel 11 – Garanties en vrijwaring

11.1 De Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart SOS Kinderdorpen volledig tegen alle schade en kosten die SOS Kinderdorpen lijdt of maakt als gevolg van (i) een toerekenbare tekortkoming van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, (ii) gebruik maken van de Gebruiker maakt van de website, (iii) het gebruik van Gebruikers account, (iv) een onrechtmatige daad, of (v) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website door de gebruiker en / of Gebruikers account.

11.2 De gebruiker garandeert dat hij recht heeft om de website te gebruiken als hij een sponsoractie en / of donaties start en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. De gebruiker vrijwaart en houdt SOS Kinderdorpen vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de Gebruiker handelen op enige wijze onrechtmatig is.

11.3 De website kan links naar websites van derden - die geen eigendom zijn of worden gecontroleerd door SOS Kinderdorpen - bevatten. SOS Kinderdorpen heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of de praktijken van websites van derden.

11.4 SOS Kinderdorpen biedt alleen de website, waarop Campagnes ter beschikking worden gesteld waarvoor Sponsoracties kunnen worden gestart en Donaties worden gemaakt. SOS Kinderdorpen heeft geen invloed op, en is dus nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de website door andere gebruikers, de prestaties van de aangeboden in een sponsoractie of schenkingen gemaakt door de gebruiker die de sponsoractie is gestart.

Artikel 12 - Diversen

12.1 De Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Website is onderworpen aan Nederlands recht. In de mate dat de nationale of internationale rechtsregels niet dwingend afwijken  van de voorwaarden met het tegendeel, zullen enige en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Website of de algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2 SOS Kinderdorpen kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden aan derden over te dragen en zal de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. Wanneer de gebruiker de overdracht van rechten en verplichtingen niet accepteert kan hij het gebruik van de website te staken en zijn Account te beëindigen.

PRIVACYBELEID

SOS Kinderdorpen

Wij respecteren uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy zo goed mogelijk te beveiligen, handelen we altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid bevat de bepalingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen. De vetgedrukte woorden in deze Privacy Policy zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden]. We adviseren deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

1. Wie is SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen Nederland ('SOS Kinderdorpen of 'wij') maakt deel uit van SOS Kinderdorpen Internationaal. Ons doel is om kwetsbare kinderen die ouderlijke zorg hebben verloren of die dreigen te verliezen, te helpen.

SOS Kinderdorpen is geregistreerd op Maassluisstraat 2 in (1062GD) Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197577.

2. Welke informatie wordt  verzameld en geregistreerd door SOS Kinderdorpen?

Donatie

Op onze website wordt Gebruikers de mogelijkheid geboden om een ​​donatie te doen aan een sponsoractie of een campagne. Om u te registreren en uw donatie te verwerken, zullen wij u vragen om de volgende gegevens:

• Donatie Bedrag (in euro’s);

• Voornaam;

• Achternaam;

• E-mailadres;

• Telefoon nummer (optioneel);

• Anonieme donatie (optioneel).

Account

U kunt een account creëren door te registreren met uw Facebook-account, via uw Facebook login-gegevens te, of door het registreren met uw e-mailadres. Als u ervoor kiest om een ​​account met uw e-mailadres te maken, zullen wij u vragen om de volgende aanvullende informatie verstrekken:

• Voornaam;

• Achternaam;

• E-mailadres;

• Telefoon nummer (optioneel);

• Wachtwoord;

• Profiel foto(optioneel).

Inhoud

Content die op de website beschikbaar is gesteld door de gebruiker, in de Account of in een sponsor actie kan worden opgeslagen en verwerkt door SOS Kinderdorpen. Wanneer de gebruiker besluit om het gebruik van de Website en / of de account te beëindigen, zullen we de account verwijderen. Het is mogelijk dat we nog steeds gebruik maken van uw persoonlijke gegevens in geaggregeerde vorm. Op verzoek, zullen we anonimiseren of uw persoonlijke gegevens verwijderen, voor zover redelijkerwijs mogelijk is.

Link naar social media en andere diensten van derden

U kunt ervoor kiezen om de website te koppelen aan uw (social media) accounts, zoals Facebook en Twitter of andere software van derden. Als u besluit om een ​​dergelijke link naar sociale media en / of diensten van derden te gebruiken, kunnen dergelijke diensten toegang krijgen tot uw gegevens,  opgeslagen en / of toegankelijk in uw account, je social media accounts of op uw (mobiele) apparaat.

Voor het gebruik van sociale media en diensten van derden bent u gebonden aan de voorwaarden voor het gebruik van deze diensten. SOS Kinderdorpen heeft geen invloed op derden en kan dus niet garanderen dat deze diensten van derden gebruik maken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet.

Automatisch gegenereerde data

Om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de webpagina's goed weergegeven en de website veilig te houden) hebben we bepaalde informatie van onze gebruikers nodig. Daarom verzamelen we automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek nummer, waarmee het mogelijk is om het apparaat te herkennen maakt), uw besturingssysteem en uw account-ID als u inlogt op uw account.

3. Voor welke doeleinden zal SOS Kinderdorpen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

• zodat u de website kunt gebruiken, zoals het maken van een account, het maken van een donatie en / of het starten van een sponsor actie;

• om u informatie te sturen over de betrokken projecten, om te reageren op vragen en klachten en aan u (als u zich heeft aangemeld) een e-nieuwsbrief te sturen;

• veiligheid, de bescherming, het aanpassen en actualiseren van de website

• configureren van de website naar uw wensen en behoeften, met inbegrip van de account,;

• genereren van historische, statistische en wetenschappelijke gegevens.

Om u te informeren over het werk van SOS Kinderdorpen willen wij u nieuwsbrieven sturen op een regelmatige basis. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de website. Elke nieuwsbrief zal een optie bieden zodat u zich kunt afmelden.

Gebruik door derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij een van de volgendesituaties zich voordoen:

 • het delen van uw informatie is nodig om u de website te laten gebruiken, bijvoorbeeld om een ​​account te maken, donatie te maken en / of starten of beheren van een sponsoractie;
 • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met derden en / of als de informatie niet kan worden herleid tot u (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde een IP-adres);
 • SOS Kinderdorpen verplicht is om uw gegevens te delen op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en / of regelgeving;
 • Als SOS Kinderdorpen het noodzakelijk acht om de persoonlijke gegevens in de verdediging van haar eigen rechten te delen.

4. Cookies

We maken gebruik van cookies voor het verzamelen van persoonsgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw (mobiele) apparaat worden geplaatst. Cookies die op uw apparaat zijn geplaatst kan het apparaat of de inhoud van het apparaat niet beschadigen.

Cookies van SOS Kinderdorpen

Wij gebruiken technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn om een ​​gebruikersvriendelijke website te leveren. Bijvoorbeeld, functionele cookies zorgen ervoor dat gebruikers niet hoeven in te loggen op elke pagina van de website en functionele cookies slaan voorkeursinstellingen op.

Cookies van derden

Afgezien van de technische en functionele cookies die wij op uw apparaat derden plaats, via de website, cookies op uw apparaat ook. SOS Kinderdorpen heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het functioneren van deze cookies.

Social plug-ins

De website biedt toegang tot verschillende soorten van sociale media, bijvoorbeeld Facebook, waarmee de gebruiker kan inloggen op zijn account of informatie te delen. Met behulp van de sociale plug in, is de gebruiker in staat om informatie te delen en aan te bevelen aan vrienden en anderen. Met de sociale plug-in, geeft de gebruiker de  betreffende derden toestemming om cookies te plaatsen op hun apparaat. De cookies die derden op uw toestel plaatsen, kunnen functionele cookies zijn, maar kunnen ook tracking cookies zijn die informatie verwerken over uw klikgedrag op verschillende websites.

Blokkeren of cookies verwijderen

Het is mogelijk om de instellingen van de browser op uw apparaat te wijzigen, te verwijderen of het blokkeren van cookies die zijn geplaatst op uw apparaat. Bovendien is het mogelijk om de browser instelling te wijzigen, zodat u geen cookies van SOS Kinderdorpen tijdens uw volgende bezoek aan de website zal ontvangen. Toch willen wij u erop wijzen dat als u besluit te blokkeren of cookies te verwijderen, de website niet meer optimaal kan werken en we niet in staat zullen zijn om de website aan uw voorkeuren personaliseren.

5. Hyperlinks

SOS Kinderdorpen kan linken naar websites van derden. Bij het verlaten van onze website en dus het bezoeken van een website van een derde partij, hebben we niet langer de controle over het verzamelen van persoonlijke gegevens en kunnen we een veilig gebruik van de persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is ons privacybeleid niet van toepassing op websites van derden.

6. Hoe beveiligt  SOS Kinderdorpen persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking.

7. Bekijken, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u wilt weten welke informatie SOS Kinderdorpen over u heeft verzameld, of als u gegevens die u niet zelf kunt veranderen in uw account wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek om informatie te sturen over uw persoonlijke gegevens naar lone@soskinderdorpen.nl. SOS Kinderdorpen reageert binnen 4 weken een dergelijk verzoek. Als SOS Kinderdorpen beslist om uw verzoek te weigeren, zal zij u informeren over de redenen van dit besluit.

8. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen wanneer dat nodig is. Daarom adviseren we om regelmatig het privacybeleid te lezen, zodat u bekend met nieuwe of gewijzigde bepalingen.

9. Vragen?

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via lone@soskinderdorpen.nl.